Polityka prywatności

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez właściciela sklepu i domeny freshbrands.pl, komono.pl, ojajego.pl firmę FRESH BRANDS Katarzyna Percha z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. L. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu.

Definicje:
 1. AdministratorAdministrator Danych Osobowych oznacza firmę FRESH BRANDS Katarzyna Percha z siedzibą przy ul. L. Waryńskiego 31-36, 86-300 Grudziądz, o numerze NIP: 876-225-62-68 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskieho pod nr 8418, Regon 220982323, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i przetwarza dane osobowe oraz uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Dane osobowe – dane identyfikujące bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną, przetwarzane przez Administratora.
 3. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 4. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 5. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 6. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) freshbrands.pl, komono.pl, komono.iai-shop.com, ojajego.pl
 7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

I. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez  Użytkowników przetwarzane są przez Administratora , który jest administratorem danych osobowych. Kontakt z Administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres: admin@freshbrands.pl
  • 1.1. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkowników, a następnie przesłanych Administratorowi, za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć, np.: adresu e-mail, danych teleadresowych, imienia i nazwiska, adresu formy, adresu IP komputera, itp.
  • 1.2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia Konta oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych lub marketingowych Administratora. 
  • 1.3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną, np.: na potrzeby księgowe, dochodzenie roszczeń, wykonania umowy, itp. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów przez Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1.2 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1.2 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania (odbiorcami danych osobowych są), np.: firmy kurierskie, z którymi Administrator współpracuje (m.in. DPD, InPost, Poczta Polska), dostawca systemu do sprzedaży elektronicznej IAI S.A, dostawca systemu księgowego Web INnovative Software Sp. z o.o., firmy obsługujące płatności (m.in. PayPal, PayU).
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora, mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 6. Każdy podmiot, któremu Administrator, powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Administrator w ramach Umowy powierzenia będzie powierzał przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Administratora. 
 7. Dane osobowe Użytkowników będą mogły być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, w postaci, np.: click mapy, scroll mapy, nagrywania sesji oraz eye tracking, które będzie polegało na tworzeniu dynamicznych formularzy kontaktowych na stronie www, dynamicznych i zautomatyzowanych wiadomości i treści reklamowych, komunikacji posprzedażowej, segmentacji kontaktów i wysyłek wiadomości e-mail, przypomnieniach o porzuconym koszyku, automatycznym doborze kanałów komunikacji, zarządzaniu kontaktami, a jego skutkiem będzie generowanie spersonalizowanych działań marketingowych oraz powstawanie analiz i prognoz sprzedażowych. Użytkownik będzie mógł odmówić zgody na prowadzenie profilowania, które prowadzi w stosunku do niego zautomatyzowanego podjęcia decyzji i wyrazić swój sprzeciw wobec profilowania innego czego skutkiem będzie brak profilowanych komunikatów kierowanych do Użytkownika.W przypadku prowadzenia profilowania w ramach strony, informacja w tym zakresie musi być podana na stronie w formie komunikatu pop-up.
 8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkowników, którego dane dotyczą.
 9. Użytkownikom przysługuje prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z  systemu należącego do Administratora, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Administrator, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Administratora, na temat Użytkowników, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.
 10. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkowników.
 11. Serwis może przechowywać zapytania https w związku, z czym w plikach logów serwera  mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika, o ile jest to możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (jeżeli Użytkownik wszedł przez linka), informacje o przeglądarce Użytkownika oraz języku używanym w przeglądarce, kraju z jakiego Użytkownik uzyskał dostęp do Usług, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https, informacje o liczbie i czasie błędnych logowań do profilu. Logi są gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania Serwisem na podstawie udzielonych upoważnień, zawierających oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie przetwarzanych danych oraz stosowanych zabezpieczeń. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwis i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

II. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Administrator stosuje określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO środki i rozwiązania zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Serwisie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywają się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika,  a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
 3. Administrator wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość włączenia lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własnych w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
   • ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • ii) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie
  3. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
   • i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
   • iv) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
  4. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   • ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • iv) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
  5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
   1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
   3. Ograniczenie stosowania plików Cookies zewnętrznych, może wpłynąć na niektóre dodatkowe funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, ale nie umożliwia to korzystania ze strony w zakresie podstawowym.

Data aktualizacji: 23.05.2018 r.

Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 55 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-06-21
Zamowienie miałam już na drugi dzień! Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Wszystko ładnie zapakowane, bez zbędnego plastiku. Zegarek na prezent, ale powinien się spodobać :)
2020-09-13
Zegarek dość ładny. Niestety nie zauważyłeam, że nie ma sekundnika.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel